تاريخ : پنجشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۶ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی
بسا کسا که به روز تو آرزومند است

زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه، چون نگری، سر به سر همه پند است

به روز نيـک کسان گفت تا تو غم نخوری
بسا کسا که به روز تو آرزومند است

زمانه گفت مرا: خشم خويـش دار نگاه
که را زبان نه به بند است، پای در بند است